ÇAYGEÇİT KÖYÜ

1522’de Osmanlılar Dulkadirli Beyliğini ortadan kaldırdılar. Kars-ı Zülkadiriye toprakları zamanla Sumbas ve Karamanlı olmak üzere iki bölgeye ayrılmıştır. Aralarında Savrun çayının sınır olduğu bu iki bölgeden Karamanlı’yı önce Latifoğulları sonra da Kerimoğulları yönetti. Sumbas bölgesini ise Gökvelioğulları kendilerine merkez yaparak idare ettiler. İki merkezden yönetilen Kars-ı Zülkadiriye 1865 Fırka-i Islahiye hareketi ile yeniden tek merkezden…

ERDOĞDU KÖYÜ

1934’te Kadirli’nin Ağmaşat (Akmaşat-Maşat Mezarlık demektir daha eski adı Ertuğrul’dur) köyüne kışlağa gelen Saçıkara aşiretinden yörükler köye zorunlu iskân edilirler. Erdoğdu Köyü Akmaşat’a bağlı bir mahalle iken daha sonra ayrı bir köy haline getirildi. 1930’lu yıllar Çukurova aşiretleri için de zor yıllardı. Bu nedenle Hükümet yeni bir iskan kanunu çıkartmak zorunda kaldı. 1934 tarihli İskân…

SARIDANİŞMENDLİ KÖYÜ

Cumhurbaşkanlığı arşivlerine göre, köyün adı Oğuz Boyunun Danişmentli Türkmenlerinin bir kolu olan “Sarı Danişmentli” cemaatinden geliyor. Köy Danişmentlilerin Avşar olan Gözeciyan Cemaatinden gelmektedir.[1] 17 ve 18. Yy’da Sarıdanışmanlı olarak geçen köyün adı Cumhuriyet döneminde “Sarıtanışmanlı” olarak kayda geçmiştir. Kelimenin anlamı; “bilgili, bilgi sahibi olan ve danışılan kişi” demektir. Türkiye’nin diğer yerlerine yayılan Danışmentli Türkleri “Karadanişmend”,…

TATARLI KÖYÜ

Tatar kelimesinin kökeni eski Türk dillerinde “diğer insanlar” anlamına gelir. Türk kaynaklarında ilk defa 8’inci yüzyılda Orhun Yazıtları’nda devlet ve boy ismi olarak geçmektedir (Dokuz Tatar, Otuz Tatar gibi). Osmanlı fermanlarında, Kırım Hanları için ilk defa 1696 yılında Tatar ifadesi geçmektedir. İslâm dünyasında ise, “Tatar” kelimesiyle kastedilen, “Moğol” halkıydı. Sözlü ya da yazılı kaynaklardan anlaşıldığı…

KİREMİTLİ KÖYÜ

Çatıları örtmekte kullanılan, yan yana dizilerek suyu aşağıya geçirmeden dışarı akıtacak biçimde yapılmış, kızıl toprağın renginde, pişmiş balçık levhadır. Türklerin Anadolu’ya gelmesiyle birlikte önce Kınık Türkleri ardından Avşar Türkleri Çukurova’ya akın etmişlerdir. Adana tahrirlerinde Avşar oldukları kaydedilmiş olan obalar şunlardı: Afşar-ı Bedin, Alemli, Alişirli, Anızmanlı, Avşar Çakal, Avşar Yörüğü, Avşar, Aydoğmuşlu, Bahrili, Bahşayışlı, Balaban, Beylikli…

AKKÖPRÜ KÖYÜ

Akköprü köyü konumu itibariyle birçok Türkmen Cemaatinin kışlayıp göçer olduğu bir yerdir. Özellikle Adana, Kozan, Kadirli ve Ceyhan yollarının kesişim noktasına yakın olması değerini arttırmıştır. 16. yüzyılda Kınık kazasında 75 kadar köy ve ekinlik (mezra) vardı. Bunlardan bazılarının isimlerini verecek olursak: Delükendi, Leçe (öteki adı Karakuyu), Kesük, Depesidelik, Honab, Hasanhacı, Çomak, Akköprü, Hanlu, Meşhedüyük, Viranşehir,…

KÖSEPINARI KÖYÜ

Kösepınarı köyü sınırları içerisindeki Gezit Dağı zirvesinde 2230 metreyi bulur. Kösepınarı, Tahta, Oruçbey ve Göztaşı köyleri konum olarak orman içinde yer almakta ve halkın öncelikli geçim kaynakları arasında hayvancılıkla birlikte ormancılık faaliyetleri de gelmektedir. Kösepınarı köyündeki mezralarda ise nar, kızılcık ve zeytin başta olmak üzere çeşitli meyveler üretilmektedir. İçinden geçen Savrun Çayı köyün Yoğunoluk köyü…

ANBERİNARKI KÖYÜ

AVŞAR Hallaoğlu Topal Amber Ağa, yörenin ünlü ağalarından olup, Kayseri Pınarbaşı ilçesinin Karamanlı, Kızılören, Hasırcı onun eğleştiği köylerdi. Amber Ağa, aynı zamanda eski göçebelik döneminin yaşam biçimini de sürdürmekteydi. O yüzden Çukurova’da Anavarza’nın kuzeyi onun kışlak yurduydu. Burada bulunan “Amber’in Arkı” denilen yer bugün de aynı adla söylenmektedir. Çok zengin olan Topal Amber Ağa, anlatılanlara…

HALİTAĞALAR KÖYÜ

Halitağalar Köyü adını Avşar begelerinden kulaç kolluluğu ile maruf Halid ağadan alır. Halitağa Bozdoğan aşireti reisi Kerim Oğlu Abdi Bey’in kayınıdır. Çukurova‘da aşiret kavgaları sırasında 110 yaşında olduğu hâlde Çukurova’da Kadirli – Kars mıntıkasından Tevekli Höyük mevkiinde öldürülmüştür. Aşireti içerisinde nam salmış Kahraman bir adam olduğu yazılmıştır. Terkeşli Oğlu ismail Ağa’nın üzengi yoldaşı yani sadık…

HARKAÇTIĞI KÖYÜ

Harkaçtığı köyü, Yanıklar ve Dikirli adlarıyla iki bölümden oluşur. Köyün adı ARKIN AÇILDIĞI anlamına gelen bir kelimedir: Hark-açtığı.  Bazı kaynaklarda Harkaştığ olarakta geçmektedir. Nüfus olarak Yanıklar kısmı daha büyüktür. Köyün, çok eski bir mezarlığı bulunmaktadır. Köy 14. Yüzyıldan beri çeşitli Türk boylarının kışlağı haline gelmiştir.  Köye ilk yerleşen boy Avşarların Kiçi Paşa ve Tayyıblar cemaatleridir.…