ÖKSÜZLÜ KÖYÜ

11. yy’da Anadolu’ya gelen Oğuz boyları Arasında önemli bir yere sahip olan Avşar’ın birçok cemaatinden biride ÖKSÜZLÜ TÜRKMEN CEMAATİDİR. “Öksüz” sözcüğü, Türkçe “ök” kökünden türemiştir. Ök sözcüğü “bağ, ip” anlamlarına gelir. Zamanla anlam genişlemesine uğrayarak önce göbek bağı sonra da anne ve baba (ebeveyn) anlamında da kullanılmaya başlanmıştır. Ök sözcüğü Türkçenin bazı ağızlarında öksüz ile…

İLBİSTANLI KÖYÜ

İlbistanlı Köyü yerleşim tarihi çok eskilere dayanan Kadirli’nin önemli köylerinden biridir. Özellikle köyün güneybatı uç noktasında 1365-1440 yılları arsında yapıldığı tahmin edilen Hasan Dede Türbesiyle ünlüdür. Anlatıldığına göre Hasan Dede, Cabbar Dede ve Möhle Dede üç kardeştirler. Üçünün de farklı mekânlarda türbeleri bulunmaktadır. Hasan Dede türbesi, Kadirli’nin İlbistanlı Köyü’nde, Mustafalar mevkiindedir. Möhle Dede Türbesi, Kocalar…

DEĞİRMENDERE KÖYÜ

Değirmendere Köyünü kuranlar Cerid Avşarının Çakallu Oymağındandır. 1536 yılına ait bir tahrir defterine göre, Malatya kazasında Çakallu cemâatinden 21 hane ve 6 mücerred nüfus bulunmakta olup, bunların 2850 koyuna sahip oldukları yazılmıştır. 1560 tahririnde bir mezrada kaydına rastlanan bu cemâate mensup kişilerin Kasaba nahiyesi Çarmızı köyü civarında bulundukları, resm-i yatak ödedikleri anlaşılmaktadır. Çakallu cemâati konar-göçer…